Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2011

variete
20:12
Ufać? Jak mam ufać?
Granica między zaufaniem a powątpiewaniem.
Czas się stąd usunąć, wystarczy, nie zniosę więcej.
Żegnam
variete
13:37
6618 035c 420
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaiblameyou iblameyou
variete
13:35
4909 1ddc 420
Reposted fromretaliate retaliate viaiblameyou iblameyou
variete
12:39
4559 5cf9 420
Reposted fromiblameyou iblameyou
variete
12:38
7965 6557
Reposted frommahoniova mahoniova viaiblameyou iblameyou
variete
08:58
7704 f0ef 420
Chcęę taką ! < 3
Reposted frommisieq misieq viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

July 13 2011

variete
12:53
6921 a217 420
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viaemkaaaaa90 emkaaaaa90
variete
12:40
Wreszcie
szczęście jest
na wyciągnięcie ręki
— wiem to na pewno
variete
10:50
0640 d5ad 420
Reposted fromlildi18 lildi18 viacollarbones collarbones
variete
09:09
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy vialugola lugola
variete
09:07
4324 162f 420
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaMrB MrB

July 12 2011

variete
17:20
Wszyscy odchodzą. Niektórzy od razu, inni zostają na długo. Jeśli chcesz zostać nie interesuj się kto wchodzi i wychodzi. Diabeł tkwi w szczegółach, na tym polega kapitalizm.
— Niewidoczni
Reposted bymasterofpuppets masterofpuppets
variete
11:29
4470 d159 420
Reposted fromAoiTV AoiTV

July 11 2011

variete
12:17
variete
08:23
Tracąc na wadze zyskujesz życie
— poradnik dietetyczny
Reposted fromolamiko olamiko viakyte kyte

July 08 2011

variete
21:48
Muzyka zaczyna się tam, gdzie słowo jest bezsilne
Reposted bymasterofpuppets masterofpuppets
variete
20:31
4654 f4de 420
Reposted from25 25 viabarte9 barte9

July 07 2011

variete
21:20
variete
21:15
Raz dobrobyt,
a raz gnój -
A ja na to kładę ch*j!
— Świat Według Kiepskich

July 06 2011

variete
18:23
Koniec śmiechu i niewinnych kłamstw
Koniec nocy, w których próbowaliśmy umrzeć

To już koniec...
— The Doors - The end
Reposted bySydonianirvana27666
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl